ارائه حیطه های  پایان نامه و تحقیق رشته زراعت و اصلاح نباتات

چهارشنبه, 14 تیر 02

ارائه حیطه های  پایان نامه و تحقیق رشته زراعت و اصلاح نباتاتدر این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های  پایان نامه و تحقیق رشته زراعت و اصلاح نباتات بپردازیم

  • تعیین تنوع ژنتیکی گیاهان مختلف (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی، گیاهان زینتی و … از طریق صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و نشانگرهای مولکولی (SSR, ISSR, cpSSR, RAPD, AFLP).
  • تعیین ارتباط تنوع ژنتیکی (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی، زینتی و …) با تنش­ های محیطی (تنش خشکی، شوری، سرما، گرما و …) از طریق صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و نشانگرهای مولکولی (SSR, ISSR, RAPD, AFLP).
  • تعیین رابطه بین ساختار تنوع ژنتیکی و جغرافیایی جمعیت­ های گیاهان مختلف (زراعی، بومی، وحشی) (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی، گیاهان زینتی و … براساس نشانگرهای بیوشیمیایی و مولکولی (SSR, ISSR, cpSSR, RAPD, AFLP).
  • مطالعه پارامترهای ژنتیکی (تجزیه ژنتیکی) عملکرد دانه و اجزاء آن در جو، گندم و یا گیاهان مختلف دیگر از طریق تجزیه دی آلل.
  • تعیین نحوه کنترل ژنتیکی صفات مهم زراعی (صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و …) در جو، گندم و یا هر گیاه دیگر از طریق تجزیه میانگین نسل­ ها.
  • تعیین مناسب ترین شاخص های انتخاب به منظور اصلاح عملکرد دانه در جمعیت های ۲ F جو یا گندم یا … .
  • تعیین نحوه توارث صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و … مرتبط با تنش خشکی، شوری و … در جو، گندم و یا هر محصول دیگر.
  • تعیین نحوه توارث و مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات کمی در گیاهان مختلف.
  • مكان‌يابي QTLهاي كنترل‌كننده انواع صفات مهم زراعی (صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و …) و در گیاهان مختلف.
  • مکان یابی نواحی ژنومی مرتبط با تنش خشکی در جو یا گندم یا هر محصول دیگر.
برگرفته از سایت گروه تحقیقاتی طلوعکلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز شتابدهی هستی می‌باشد.


طراحی شده توسط تیم نرم افزاری وب ایران